Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Πρόσκληση συνεδρίασης – μέσω τηλεδιάσκεψης – Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου (17.02.2021)

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 1, της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ. Α΄ 55/11.03.2020), καθώς και την  υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/144/οικ.2605/11-02-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού – 32η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ» (Α.Δ.Α.: 9ΣΦΕ46ΜΤΛ6-ΞΑ4),
 
ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΩ
 
σε τακτική, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίαση, την 17η Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Τετάρτη, στις 15:00, για την έκδοση απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 

  1. Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου Σίφνου (Ύδρευσης – Αποχέτευσης, Καθαριότητας κ.λπ.), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του Νόμου 4764/2020 και βάσει του υπ’ αρ. πρωτ. 9755/8.2.2021 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών

 

  1. Παράταση, σύμφωνα με το υπ’ αρ. πρωτ. 9755/8.2.2021 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, των συμβάσεων του προσωπικού που προσλήφθηκε, ύστερα από την υπ’ αρ. 7/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών του Δήμου Σίφνου στην Υπηρεσία Καθαριότητας – Ανακύκλωσης

 

  1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Σίφνου για το Δ΄ τρίμηνο του οικονομικού έτους 2020

 

  1. Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σίφνου για το οικονομικό έτος 2020

 

  1. Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών για το οικονομικό έτος 2021
  2. Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής υπηρεσιών & εργασιών για το οικονομικό έτος 2021

 

  1. Συγκρότηση Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων (για προμήθειες, υπηρεσίες και εργασίες) για το οικονομικό έτος 2021

 

  1. Συγκρότηση Επιτροπής αξιολόγησης προσφορών και ανάθεσης εργασιών συντήρησης και επισκευών οχημάτων & μηχανημάτων του Δήμου Σίφνου για το οικονομικό έτος 2021

 

  1. Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής ανταλλακτικών και εργασιών για τη συντήρηση και επισκευή οχημάτων & μηχανημάτων του Δήμου Σίφνου για το οικονομικό έτος 2021

 

H Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου

 

ΜΑΡΙΑ ΕΜΜ. ΝΑΔΑΛΗ