Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Πρόσκληση συνεδρίασης – μέσω τηλεδιάσκεψης – Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου (08.12.2020)

unnamed file 1

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 1, της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ. Α΄ 55/11.03.2020), σας προσκαλώ την 8η  Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη, στις 15:00, σε τακτική συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης, για την έκδοση απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση ή μη του πρακτικού II περί αποσφράγισης οικονομικής προσφοράς για το διαγωνισμό με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ», με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 77687, προϋπολογισμού 942.461,00 ευρώ, προ Φ.Π.Α.
  2. Έγκριση ή μη του πρακτικού ΙΙ περί αποσφράγισης οικονομικής προσφοράς για το διαγωνισμό με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ, ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ», με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 77731, προϋπολογισμού 2.083.351,00 ευρώ, προ Φ.Π.Α.
  3. Χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» – Πρόσκληση ΑΤ12 «Δράσεις ηλεκτροκίνησης στους Δήμους» – Άξονας Προτεραιότητας «Περιβάλλον»: Συγκρότηση επιτροπής διερεύνησης τιμών για την προμήθεια ηλεκτροκίνητων οχημάτων στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Δράσεις ηλεκτροκίνησης Δήμου Σίφνου»

 

H Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου

 

ΜΑΡΙΑ ΕΜΜ. ΝΑΔΑΛΗ

.