Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου προϋπολογισμού του Δήμου Σίφνου Γ΄ Τριμήνου οικονομικού έτους 2020 (11.11.2020)

DIMOS SIFNOU 20

  Π  Ρ  Α  Κ  Τ  Ι  Κ  Ο   ΑΡΙΘ. 26/2020

     Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Η    ΑΡΙΘ.  176/2020

 
Στη Σίφνο σήμερα Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2020 και  ώρα 18:00μ.μ  το Δημοτικό Συμβούλιο Σίφνου    συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση με αριθ. 429/12-03-2020 (Β΄850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια  αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37 Α.1/27/οικ.9413/2020 (Β΄1704) με γνώμονα την πρόληψη της μετάδοσης του κορωνοϊού 2019,  ύστερα από τη με αριθ. πρωτ. 5469/6.11.2020 πρόσκληση του Προέδρου του, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου, αναρτήθηκε αυθημερόν στην ιστοσελίδα του Δήμου   και επιδόθηκε με αποδεικτικό στο Δήμαρχο, τους Δημοτικούς Συμβούλους, τον Πρόεδρο της Κοινότητας Απολλωνίας και τον Πρόεδρο της Κοινότητας Αρτεμώνα, σύμφωνα με τα άρθρα 67, 69 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87Α΄/7.6.2010) και 96 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114Α΄/8.6.2006) για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
 
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο δεκαεπτά (17) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1.    Χρυσίνης Νικόλαος – Πρόεδρος Δ.Σ.
2.    Θεοδώρου Γεώργιος – Αντιπρόεδρος ΔΣ
3.    Γεωργούλης Κ. Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
4.  Ζαμπέλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
5.  Ποδότα Χρυσούλα – Δημοτ. Σύμβουλος
6.  Διαμαντής Απόστολος – Δημοτ.  Σύμβουλος
7.  Βασταρδή Μαργαρίτα   – Δ.  Σύμβουλος
8.  Λεμπέσης Εμμανουήλ – Δημ. Σύμβουλος
9.  Ατσόνιου Άννα – Δημοτική  Σύμβουλος
10.   Ραφελέτου  Κοντού Αικατερίνη  – Δ.  Σύμβουλος
11.  Ατσόνιου Ευαγγελία – Δημοτική Σύμβουλος
12.   Λουκής Γεώργιος – Δημοτικός Σύμβουλος
13.   Πολενάκης Θεόδωρος –Δημοτικός Σύμβουλος
14. Ραφελέτος Ιωάννης   – Δημοτικός Σύμβουλος
ΑΠΟΝΤΕΣ (αν και κλήθηκαν νόμιμα):
1.  Καράβη Χρυσοπηγή – Γραμματέας Δ.Σ
2.  Φραντζής Αντώνιος  – Αντιδήμαρχος
3. Συνοδινός Θαλής – Δημοτ. Σύμβουλος
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η Δήμαρχος Σίφνου κα Ναδάλη Μαρία καθώς επίσης, μέσω τηλεδιάσκεψης, η Πρόεδρος της Κοινότητας Απολλωνίας κα Θεολόγου Αικατερίνη και ο  Πρόεδρος της Κοινότητας Αρτεμώνα κ.Τσίπης Θωμάς.
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 2ου θέματος συνδέθηκαν μέσω τηλεδιάσκεψης ο Αντιδήμαρχος κ.Φραντζής Αντώνης και  οι δημοτικοί σύμβουλοι κα Καράβη Χρυσοπηγή  και κ.Συνοδινός Θαλής.
Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε στη συνεδρίαση η υπάλληλος του Δήμου κα Χρύσου Φλώρα, η οποία έχει οριστεί πρακτικογράφος του Δημοτικού Συμβουλίου με την υπ΄αρ.9/2020 απόφαση Δημάρχου (Α.Δ.Α.:Ψ0ΤΨΩ1Τ-ΠΕ3).  
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης λέγοντας αρχικά τα εξής:
   Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι αφού σας καλησπερίσω να σας ζητήσω να στείλουμε όλοι μαζί ένα μήνυμα αισιοδοξίας υπομονής και δύναμης, για να αντιμετωπίσουμε το δεύτερο κύμα της πανδημίας του κορονοϊού που πλήττει την χώρα μας και τον πλανήτη.
Ακούμε ΜΟΝΟ τους ειδικούς, παίρνουμε τις απαραίτητες προφυλάξεις και εφαρμόζουμε τα μέτρα που εισηγούνται οι αρμόδιοι.
Αφήνουμε κατά μέρος όσους αρνούνται την πανδημία του κορονοϊού και τη χρήση μάσκας, και αγνοούμε όσους διασπείρουν ψευδείς ειδήσεις και παραπληροφορούν και ιδιαίτερα όσους έγιναν ξαφνικά ειδικοί και αποκτήσαν πτυχία λιμωξιολόγου στο Face Book.
Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδριάζει σήμερα με την μέθοδο της τηλεδιάσκεψης όπως επιτάσσουν τα μέτρα προστασίας της δημοσιάς υγείας από τον κορωνοιό.
Θα πρέπει να καταγραφεί στα πρακτικά ότι η τηλεδιάσκεψη γίνεται μέσω της υπηρεσίας epresence.gov.gr που καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις που τίθενται για την πραγματοποίηση συνεδριάσεων των φορέων του δημοσίου, όπως αυτές περιγράφονται στην υπ΄αριθμ. 429/13.03.2020 ΚΥΑ αρ. φύλ. 850.
 
     Πριν από τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος, η Δήμαρχος και ο Αντιδήμαρχος κ.Γεωργούλης Γεώργιος, ενημέρωσαν  το Δημοτικό Συμβούλιο για διάφορα τρέχοντα θέματα, παρουσίασαν στο Σώμα σχετικά έγγραφα και ανακοινώσεις και απάντησαν σε ερωτήματα των δημοτικών συμβούλων. Η Δήμαρχος, μεταξύ άλλων, ανακοίνωσε στο Σώμα ότι με την υπ’ αριθμόν 63348/11-11-2020 απόφαση του υποδιοικητή της 2ης  Δ.Υ.Π.Ε Πειραιώς και Αιγαίου, προσελήφθη παιδίατρος στο Π.Π.Ι Σίφνου και εξέφρασε την ικανοποίησή της διότι δικαιώθηκαν οι προσπάθειες  και η επιμονή του  Δήμου για το σκοπό αυτό (ολόκληρη η συζήτηση και οι τοποθετήσεις όλων είναι  αναλυτικά καταγεγραμμένες στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά που τηρούνται στο Δήμο).
 
 
Στη συνέχεια  ο Πρόεδρος του ΔΣ ανέγνωσε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης :
 
ΘΕΜΑ 1Ο : Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Σίφνου οικονομικού έτους 2020 (Γ´ τρίμηνο), ύστερα από τη σχετική εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Δήμαρχος & Πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής Μαρία Ναδάλη)
 
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου έδωσε το λόγο στη Δήμαρχο και Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής κα Μαρία Ναδάλη η οποία έθεσε υπόψη των μελών την υπ‘ αρ.98/2020 (Α.Δ.Α. ΩΙΦΒΩ1Τ-ΣΒΤ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία υποβάλλεται ομόφωνα  προς το Δ.Σ. η έκθεση εσόδων – εξόδων του Δήμου Σίφνου για το Γ΄ τρίμηνο του  έτους 2020.
     Η έκθεση εσόδων – εξόδων του Δήμου Σίφνου για το Γ΄ τρίμηνο του  έτους 2020 έχει ως εξής:  
 
Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2020 – 30/09/2020
Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα %
1 2 2/1 3 3/1 3/2
0 Τακτικά έσοδα 2.315.443,08 € 1.630.886,53 € 70,44% 1.398.627,38 € 60,40% 85,76%
01 Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία 28.000,00 € 20.691,19 € 73,90% 20.691,19 € 73,90% 100,00%
02 Πρόσοδοι από κινητή περιουσία 8.200,00 € 6.423,33 € 78,33% 6.423,33 € 78,33% 100,00%
03 Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα 1.023.029,60 € 446.563,97 € 43,65% 218.012,01 € 21,31% 48,82%
04 Έσοδα από λοιπά τέλη – δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών 158.360,96 € 46.954,11 € 29,65% 43.246,92 € 27,31% 92,10%
05 Φόροι και εισφορές – € – € – €
06 Έσοδα από επιχορηγήσεις 1.084.678,52 € 1.107.820,48 € 102,13% 1.107.820,48 € 102,13% 100,00%
07 Λοιπά τακτικά έσοδα 13.174,00 € 2.433,45 € 18,47% 2.433,45 € 18,47% 100,00%
1 Έκτακτα έσοδα 2.116.543,66 € 205.187,02 € 9,69% 205.187,02 € 9,69% 100,00%
11 Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας – € – € – €
12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 51.483,57 € 46.773,53 € 90,85% 46.773,53 € 90,85% 100,00%
13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες 1.955.335,05 € 131.209,10 € 6,71% 131.209,10 € 6,71% 100,00%
14 Δωρεές – κληρονομίες – κληροδοσίες – € – € – €
15 Προσαυξήσεις – πρόστιμα – παράβολα 99.725,04 € 27.204,39 € 27,28% 27.204,39 € 27,28% 100,00%
16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 10.000,00 € – € 0,00% – € 0,00%
2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών 137.524,98 € 33.636,22 € 24,46% 33.636,22 € 24,46% 100,00%
21 Τακτικά έσοδα 137.406,94 € 31.519,34 € 22,94% 31.519,34 € 22,94% 100,00%
22 Έκτακτα έσοδα 118,04 € 2.116,88 € 1793,36% 2.116,88 € 1793,36% 100,00%
3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 4.628.846,00 € 1.301.490,76 € 28,12% 176.859,48 € 3,82% 13,59%
31 Εισπράξεις από δάνεια 3.327.355,24 € – € 0,00% – € 0,00%
32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών 1.301.490,76 € 1.301.490,76 € 100,00% 176.859,48 € 13,59% 13,59%
4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων 789.400,00 € 389.494,10 € 49,34% 356.594,76 € 45,17% 91,55%
41 Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου 742.000,00 € 352.398,01 € 47,49% 319.498,67 € 43,06% 90,66%
42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων 15.000,00 € 790,63 € 5,27% 790,63 € 5,27% 100,00%
5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους 1.291.701,08 € 1.291.701,08 € 100,00% 1.291.701,08 € 100,00% 100,00%
Σύνολα εσόδων 11.279.458,80 € 4.852.395,71 € 43,02% 3.462.605,94 € 30,70% 71,36%

 
Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2020 – 30/09/2020
Κ.
Α.
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Δεσμευθέντα % Τιμολογηθέντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % %
1 2 2/1 3 3/1 4 5 5/1 5/3
6 Έξοδα 3.029.614,61 € 2.247.171,32 € 74,17% 1.387.735,86 € 45,81% 1.267.261,91 € 1.196.256,26 € 39,49% 86,20%
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 1.021.153,93 € 1.011.373,93 € 99,04% 690.538,39 € 67,62% 668.384,75 € 668.384,75 € 65,45% 96,79%
61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 371.702,00 € 234.799,98 € 63,17% 104.684,64 € 28,16% 98.750,03 € 98.750,03 € 26,57% 94,33%
62 Παροχές τρίτων 896.766,63 € 461.676,32 € 51,48% 283.142,04 € 31,57% 257.999,76 € 236.312,67 € 26,35% 83,46%
63 Φόροι – Τέλη 31.600,00 € 16.600,00 € 52,53% 6.973,06 € 22,07% 6.973,06 € 6.973,06 € 22,07% 100,00%
64 Λοιπά γενικά έξοδα 181.160,46 € 87.130,46 € 48,10% 34.120,57 € 18,83% 33.643,60 € 26.144,70 € 14,43% 76,62%
65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση
δημοσίας πίστεως
2.000,00 € 1.980,20 € 99,01% 1.936,84 € 96,84% 1.936,84 € 1.717,47 € 85,87% 88,67%
66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 407.884,16 € 325.258,43 € 79,74% 161.101,36 € 39,50% 94.334,91 € 52.734,62 € 12,93% 32,73%
67 Πληρωμές – Μεταβιβάσεις σε
τρίτους
117.347,43 € 108.352,00 € 92,33% 105.238,96 € 89,68% 105.238,96 € 105.238,96 € 89,68% 100,00%
68 Λοιπά Έξοδα –  € –  € –  € –  € –  €
7 Επενδύσεις 6.077.452,72 € 156.126,60 € 2,57% 36.558,32 € 0,60% 28.669,81 € 8.395,81 € 0,14% 22,97%
71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων
και προμήθειες παγίων
5.041.248,28 € 143.641,40 € 2,85% 30.073,12 € 0,60% 22.184,61 € 7.527,81 € 0,15% 25,03%
73 Έργα 577.179,63 € –  € 0,00% –  € 0,00% –  € –  € 0,00%
74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές
εργασίες κλπ
459.024,81 € 12.485,20 € 2,72% 6.485,20 € 1,41% 6.485,20 € 868,00 € 0,19% 13,38%
75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης
(συμμετοχές σε επιχειρήσεις
–  € –  € –  € –  € –  €
8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και
προβλέψεις
2.145.307,69 € 802.477,83 € 37,41% 593.841,64 € 27,68% 455.269,68 € 422.644,88 € 19,70% 71,17%
81 Πληρωμές Π.Ο.Ε. 301.162,83 € 301.162,83 € 100,00% 299.266,50 € 99,37% 187.087,80 € 154.463,00 € 51,29% 51,61%
82 Αποδόσεις 753.315,00 € 501.315,00 € 66,55% 294.575,14 € 39,10% 268.181,88 € 268.181,88 € 35,60% 91,04%
83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές
Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε
–  € –  € –  € –  € –  €
85 Προβλέψεις μη είσπραξης 1.090.829,86 € –  € 0,00% –  € 0,00% –  € –  € 0,00%
9 Αποθεματικό 27.083,78 € –  € 0,00% –  € 0,00% –  € –  € 0,00%
Σύνολα δαπανών 11.279.458,80 € 3.205.775,75 € 28,42% 2.018.135,82 € 17,89% 1.751.201,40 € 1.627.296,95 € 14,43% 80,63%

 
Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισμού
 

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Τέλος προηγούμενου έτους Προηγούμενο τρίμηνο 3ο Τρίμηνο 2020 Μεταβολή %
1 2 3 3\2
A ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1.422.628,81 € 1.325.618,57 € 1.465.999,27 € 110,59%
1 Απαιτήσεις από φόρους,τέλη κλπ 1.357.923,38 € 1.289.386,78 € 1.445.359,17 € 112,10%
2 Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο 10.019,45 € 15.593,29 € 1,60 € 0,01%
3 Λοιπές απαιτήσεις 54.685,98 € 20.638,50 € 20.638,50 € 100,00%
B ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 1.266.435,43 € 1.895.458,15 € 1.844.911,97 € 97,33%
1 Ταμείο 319,61 € 211,95 € 86,96 € 41,03%
2 Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 1.266.115,82 € 1.895.246,20 € 1.844.825,01 € 97,34%
Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 28.477,12 € 11.313,34 € – € 0,00%
1 Έξοδα επόμενων χρήσεων – € – € – €
2 Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 28.477,12 € 11.313,34 € – € 0,00%
3 Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού – € – € – €
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3\2
A ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ – € – € – €
1 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες – € – € – €
2 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες – € – € – €
B ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 302.817,74 € 258.513,67 € 416.860,87 € 161,25%
1 Προμηθευτές 291.717,23 € 233.193,77 € 342.320,19 € 146,80%
2 Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 394,89 € 7.543,47 € 33.842,08 € 448,63%
3 Ασφαλιστικοί οργανισμοί 7.476,97 € 17.605,47 € 27.138,19 € 154,15%
4 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 3.228,65 € 170,96 € 13.560,41 € 7931,92%
Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 3.156,65 € – € – €
1 Έσοδα επόμενων χρήσεων – € – € – €
2 Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) 3.156,65 € – € – €
3 Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού – € – € – €

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:
Από τους ανωτέρω πίνακες για την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Γ’ τριμήνου έτους 2020 και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4270/14, σύμφωνα με τις οποίες στον προϋπολογισμό πρέπει να εγγράφονται έσοδα σύμφωνα με τις πραγματικές αποδόσεις τους και τις εκτιμήσεις ως προς την είσπραξη των εσόδων για την εναπομένουσα περίοδο, θα πρέπει να επισημανθούν οι κάτωθι παρατηρήσεις:

  1. Ως προς το σκέλος των εσόδων:

Κατά το Γ’ τρίμηνο βεβαιώθηκε το 40,92 % του προϋπολογισμού των πραγματικών εσόδων, που αποτελείται από τις ομάδες 0, 1 & 2 του προϋπολογισμού – μη συμπεριλαμβανομένου του χρηματικού υπολοίπου και των κρατήσεων (1.869.709,77 € προς 4.569.511,72 €) και το 43,02 % επί του συνολικού προϋπολογισμού των εσόδων.
Εισπράχθηκε το 19,72 % επί του προϋπολογισμού των πραγματικών εσόδων και της ομάδας 32, που κάνει αναφορά σε ποσά που βεβαιώθηκαν κατά τα προηγούμενα έτη (1.814.310,10 € προς 9.198.357,72 €) και το 30,70 % επί του συνολικού προϋπολογισμού των εσόδων.

  1. Ως προς το σκέλος των εξόδων:

Υλοποιήθηκε (τιμολογήθηκε) το 15,64 % του προϋπολογισμού των πραγματικών εξόδων, που αποτελείται από τις ομάδες 6 & 7 του προϋπολογισμού – μη συμπεριλαμβανομένων των ομάδων 8 και 9 (Π.Ο.Ε., αποδόσεις, προβλέψεις μη είσπραξης και αποθεματικό) – (1.424.294,18 € προς 9.107.067,33 € ) και το 17,89 % επί του συνολικού προϋπολογισμού των εξόδων.
Εξοφλήθηκε το 80,63 % των υποχρεώσεων του Δήμου, είτε αυτές δημιουργήθηκαν κατά το έτος του 2020 είτε παλαιότερα (Π.Ο.Ε.).

  1. Ως προς τα στοιχεία Ισολογισμού:

Σύμφωνα με τα στοιχεία Ισολογισμού, η οικονομική κατάσταση του Δήμου κατά το Γ’ τρίμηνο κρίνεται ως καλή καθώς:

  • Οι υποχρεώσεις του Δήμου εμφανίζονται αυξημένες κατά 158.347,20 € συγκριτικά με αυτές του Β΄ τριμήνου 2020.
  • Τα χρηματικά διαθέσιμα εμφανίζονται μειωμένα κατά 50.546,18 € συγκριτικά με αυτά του Β΄ τριμήνου 2020.
  • Οι απαιτήσεις του Δήμου εμφανίζονται αυξημένες κατά 140.380,70 € συγκριτικά με τις απαιτήσεις που είχε κατά το τέλος του Β΄ τριμήνου 2020.

 
Ακολούθως ο Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να τοποθετηθούν ή να υποβάλουν ερωτήματα. Εφόσον κανένας δημοτικός σύμβουλος δε θέλησε να τοποθετηθεί, ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να προβεί στη λήψη της εγκριτικής απόφασης.
 
                 Το Δημοτικό Συμβούλιο Σίφνου, αφού έλαβε υπόψη του:
την υπ’ αρ. 22/2020 απόφασή του (Α.Δ.Α.:6Π2ΘΩ1Τ-457) με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου Σίφνου οικονομικού έτους 2020,
 
την υπ’ αρ. 98/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία υποβλήθηκε προς το Δημοτικό Συμβούλιο η τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Σίφνου κατά το Γ΄ τρίμηνο του έτους 2020 (Α.Δ.Α.: ΩΙΦΒΩ1Τ-ΣΒΤ),
 
                                                                                       Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α:
 
Εγκρίνει την έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Σίφνου κατά το Γ’ τρίμηνο του οικονομικού έτους 2020, όπως αυτή αναλυτικά καταγράφεται παραπάνω.
 
Οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.Πολενάκης Θεόδωρος και  κ.Ραφελέτος Ιωάννης ψήφισαν θετικά με το ευεργέτημα της απογραφής.
 
Η απόφαση πήρε α/α 176/2020 και αναρτάται στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
 
Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω:
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                                    Τα μέλη
ΧΡΥΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                               ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΡΑΒΗ ΧΡΥΣΟΠΗΓΗ
ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
                                                                                  ΖΑΜΠΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ ΘΑΛΗΣ
ΠΟΔΟΤΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΒΑΣΤΑΡΔΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΡΑΦΕΛΕΤΟΥ-ΚΟΝΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΤΣΟΝΙΟΥ ΑΝΝΑ
ΛΟΥΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΤΣΟΝΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΟΛΕΝΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΡΑΦΕΛΕΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗ
 
                                                       

                                                      Για την ακρίβεια

                                                     Ο Πρόεδρος του ΔΣ

                                                   ΧΡΥΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Γ ΤΡΙΜΗΝΟ

.