Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου
Προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

 1. -κ. Γεωργούλη Κ. Γεώργιο – Αντιδήμαρχο, Αντιπρόεδρο
 2. -κ. Φραντζή Δ. Αντώνιο – Αντιδήμαρχο, μέλος
 3. -κ. Λουκή Στ. Γεώργιο – Δημοτικό Σύμβουλο, μέλος
 4. -κα Ατσόνιου Ν. Ευαγγελία – Δημοτική Σύμβουλο, μέλος
 5. -κα Ποδότα Ελ. Χρυσούλα – Δημοτική Σύμβουλο, μέλος
 6. -κ. Συνοδινό Γ. Θαλή – Δημοτικό Σύμβουλο, μέλος

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 1, της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ. Α΄ 55/11.03.2020), σας προσκαλώ την 14η Αυγούστου 2020, ημέρα Παρασκευή, στις 14:00, σε τακτική συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης, για την έκδοση  απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Τροποποίηση πράξης για την ένταξη σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα του υποέργου «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στους κεντρικούς οικισμούς της Σίφνου»
 2. Υποβολή προς το Δημοτικό Συμβούλιο της τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων Β΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2020
 3. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την 5η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Σίφνου οικονομικού έτους 2020
 4. Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού, ύστερα από το υπ’ αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/70/ οικ. 15048/29.7.2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών
 5. Εισήγηση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας κ. Ιωάννη Παπαγγελέτου προς την Οικονομική Επιτροπή για τη λήψη απόφασης ως προς την πιστοποίηση αδυναμίας της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου να αναλάβει την τήρηση του κλαδικού λογιστικού σχεδίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σίφνου»
 6. Έκδοση απόφασης μετά τις ενδικοφανείς προσφυγές που κατατέθηκαν από το δικηγόρο κ. Θεόδωρο Παπαγεωργίου για λογαριασμό του Δήμου Σίφνου ενώπιον της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας κατά τεσσάρων αδειών παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος της ΡΑΕ, ύστερα από την υπ’ αρ. 124/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.     

H Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου 

ΜΑΡΙΑ ΕΜΜ. ΝΑΔΑΛΗ