Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Σχετικά με την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε χώρους χερσαίας ζώνης λιμένα από Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (ΚΥΕ)

Dimotiko Limeniko Sifnou

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ  ΣΙΦΝΟΥ  –  ΚΙΜΩΛΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σχετικά με την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε χώρους χερσαίας ζώνης λιμένα
 
από Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (ΚΥΕ)
Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε ο Ν. 4706/2020 (ΦΕΚ Α΄ 136/17.07.2020), όπου στο άρθρο 90, όπως αυτό αναλυτικά παρατίθεται παρακάτω, καθορίζονται τα ζητήματα που αφορούν στην ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε χώρους χερσαίας ζώνης λιμένα από Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (ΚΥΕ).
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση μέχρι την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2020 στο ΔΛΤ Σίφνου – Κιμώλου, στην  ηλεκτρονική διεύθυνση: limeniko@sifnos.gr
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε  με το γραφείο μας  στο τηλ.: 2284033707 και 2284360329 καθημερινά, 08:00  – 14:00.
 
Παρατίθεται το άρθρο 90 του Ν. 4706/2020 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 136/17.07.2020):
“1. Μέχρι την 31η.10.2020 επιτρέπεται με αίτηση του ενδιαφερομένου χωρίς πρόσθετο αντάλλαγμα και κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, η επέκταση του χώρου ο οποίος έχει παραχωρηθεί σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για απλή χρήση, μέχρι και του διπλάσιου του αρχικού χώρου, για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και ομπρελών σκίασης, σε χερσαία ζώνη λιμένα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του ν. 2971/2001 (Α΄ 285), σύμφωνα τις προϋποθέσεις της επόμενης παρ. 2, με απόφαση του αρμοδίου φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα και κατόπιν γνώμης της κατά τόπον αρμόδιας Λιμενικής Αρχής.
2.Προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 1 είναι οι εξής: α) Κατά τη λήψη της απόφασης και κατά τη διατύπωση της γνώμης λαμβάνεται υπόψη και εξασφαλίζεται ιδίως:
αα) η εξυπηρέτηση της λιμενικής δραστηριότητας,
αβ) η εύρυθμη λειτουργία του λιμένα,
αγ) η μη παρεμπόδιση των διαβάσεων, ιδίως των διαβάσεων των ατόμων με αναπηρία και τυφλών, βάσει και της υπ’ αρ. 52907/2009 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής «Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία των πεζών» (Β΄ 2621),
αδ) η απρόσκοπτη λειτουργία και ανεμπόδιστη πρόσβαση στις εγκαταστάσεις των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας,
αε) η μη παρεμπόδιση πρόσβασης σε παρόδια κτήρια, χώρους στάθμευσης παρακείμενων χρήσεων, απορροές όμβριων υδάτων,
αστ) η μη παρεμπόδιση της διέλευσης οχημάτων έκτακτης ανάγκης όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.
β) Ο συνολικός αριθμός τραπεζοκαθισμάτων που θα αναπτυχθούν στον επεκτεινόμενο χώρο δεν δύναται να υπερβαίνει τον διπλάσιο συνολικό αριθμό τραπεζοκαθισμάτων που προβλέπεται στην υφιστάμενη απόφαση παραχώρησης.
γ) Εξασφαλίζονται οι απαιτήσεις του άρθρου 1 της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 40381/27.6.2020 (Β΄ 2601) κοινής υπουργικής απόφασης.
δ) Εξασφαλίζεται λωρίδα ελεύθερης διέλευσης πεζών τουλάχιστον 1,5 μέτρου.

ε)
Δεν θίγονται δικαιώματα άλλων δικαιούμενων της χρήσης του επεκτεινόμενου χώρου.
στ) Δεν επιτρέπεται η ανάπτυξη στον επεκτεινόμενο χώρο μονίμων ή προσωρινών σταθερών κατασκευών, καθώς και η εγκατάσταση ηχείων.
3.α) Με απόφαση του αρμόδιου φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα, η οποία εκδίδεται κατά παρέκκλιση του άρθρου 52Α του ν. 2696/1999 (Α΄ 57) και της περ. ε΄ της παρ. 4 του άρθρου 19 του ν. 2932/2001 (Α΄ 145) και ύστερα από τεχνική έκθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών των φορέων, ή ελλείψει αυτών από τεχνικές υπηρεσίες των οικείων δήμων ή περιφερειών ή τεχνικής έκθεσης του φορέα για τους τουριστικούς λιμένες, καθώς και σχετικής γνώμης των αρμόδιων Λιμενικών Αρχών, είναι δυνατή η απαγόρευση της κυκλοφορίας οχημάτων σε οδούς αρμοδιότητάς τους, είτε για ορισμένες ώρες της ημέρας, είτε για το σύνολο της ημέρας, καθώς και η προσωρινή απαγόρευση στάσης και στάθμευσης, υπό την προϋπόθεση ακώλυτης διέλευσης οχημάτων άμεσης ανάγκης και διέλευσης / στάσης / στάθμευσης οχημάτων μονίμων κατοίκων και ΑμεΑ. Με όμοια απόφαση είναι δυνατή η δημιουργία προσωρινών διαδρόμων κίνησης πεζών, προσωρινών διαδρόμων κίνησης ποδηλάτου και προσωρινή δημιουργία περιοχών ήπιας κυκλοφορίας ή δρόμων ήπιας κυκλοφορίας, με μείωση του ορίου ταχύτητας στα τριάντα (30) χλμ/ώρα, σε τοπικές οδούς ή σε περιοχές κατοικίας.
β) Σε λιμένες στους οποίους ο φορέας διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, η απόφαση εκδίδεται κατά παρέκκλιση του άρθρου 52Α του ν. 2696/1999 και της περ. ε΄ της παρ. 4 του άρθρου 19 του ν. 2932/2001 (Α΄ 145) από τον Γενικό Γραμματέα Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ύστερα από σχετικό αίτημα του φορέα και γνώμη της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής, συνοδευόμενο από τεχνική έκθεση του φορέα μαζί με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) του μελετητή για τη συμμόρφωση του περιεχομένου της μελέτης προς τις κείμενες διατάξεις.
γ) Οι αποφάσεις των περ. α΄ και β΄ της παρούσας παραγράφου ισχύουν έως και την 31η.10.2020 και εφαρμόζουν τις Τεχνικές Οδηγίες που έχουν εκδοθεί με την υπ’ αρ. ΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/57298/225 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β΄ 2448).
4. Εφόσον δεν είναι δυνατή η κατά την παρ. 1 επέκταση, επιτρέπεται με αίτηση του ενδιαφερομένου η μείωση του καθορισμένου ανταλλάγματος της παραχώρησης απλής χρήσης μέχρι και πενήντα τοις εκατό (50%) για τους μήνες εφαρμογής του παρόντος άρθρου, κατόπιν απόφασης του αρμοδίου φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα, τηρουμένων των απαιτήσεων του άρθρου 1 της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 40381/27.6.2020 κοινής υπουργικής απόφασης.
5. Όποιος χωρίς την απόφαση της παρ. 1 προβαίνει στην επέκταση του χώρου ο οποίος έχει παραχωρηθεί για απλή χρήση σε χερσαία ζώνη λιμένα τιμωρείται κατά τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 29 του ν. 2971/2001 (Α΄ 285).
6. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από την 1η 6.2020.”

Σίφνος, 21.7.2020                  
 

.