Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για τη συντήρηση κτηρίων & εγκαταστάσεων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σίφνου–Κιμώλου στο λιμένα Καμαρών & στο καταφύγιο του Πλατύ Γιαλού

Με την παρούσα σας γνωρίζουμε ότι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σίφνου – Κιμώλου έχει ανάγκη να προβεί στην προμήθεια υλικών και στην ανάθεση εργασιών για τη συντήρηση κτηρίων και εγκαταστάσεων στο λιμένα Καμαρών και στο καταφύγιο του Πλατύ Γιαλού.

Για το λόγο αυτό σας προσκαλεί, εφόσον το επιθυμείτε, να υποβάλετε την οικονομική προσφορά σας εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) ημερολογιακών ημερών.

Αναλυτικά, τα στοιχεία της προς ανάθεση δαπάνης έχουν ως ακολούθως:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Η δαπάνη αφορά στην προμήθεια υλικών και στην εκτέλεση εργασιών ελαιοχρωματισμού στο πλαίσιο της συντήρησης κτηρίων και εγκαταστάσεων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σίφνου στο λιμένα Καμαρών και στο καταφύγιο του Πλατύ Γιαλού.

Οι επιφάνειες για ελαιοχρωματισμό δεν ξεπερνούν τα 1.500 τ.μ.

Συγκεκριμένα προβλέπονται οι παρακάτω εργασίες:

 • Στις Καμάρες:
 • άσπρισμα εσωτερικά και εξωτερικά του στεγάστρου στο Λιμένα Καμαρών
 • άσπρισμα εξωτερικά της προσόψεως του κτηρίου του Λιμενικού Σταθμού, του γραφείου της ΔΗ.Κ.Ε.Σ., των WC  και του τοίχου (έως το χώρο που βρίσκεται το περίπτερο),
 • άσπρισμα εσωτερικά των WC,
 • άσπρισμα τοιχίων στα παρακάτω σημεία: α) από τον  παλαιό μόλο έως το Φανάρι, β) από το στέγαστρο έως την ανηφόρα προς τη Σπηλιά,
 • άσπρισμα των πεζοδρομίων σε όλο το μήκος της παραλιακής ζώνης,
 • άσπρισμα των τοίχων στην εσοχή που βρίσκεται η λάντζα,
 • συντήρηση και βάψιμο στα παγκάκια που βρίσκονται στην πλατεία,
 • διαγραμμίσεις λευκού και κίτρινου χρώματος.
 • ü  Στον Πλατύ Γιαλό:
 • άσπρισμα σε όλες τις κτιριακές εγκαταστάσεις του καταφυγίου εξωτερικά,
 • διαγραμμίσεις λευκού και κίτρινου χρώματος. 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να υποβάλουν την οικονομική προσφορά τους μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) ημερών από την ανακοίνωση της παρούσας και πάντως όχι αργότερα από την Τρίτη 26/05/2020 και ώρα 13:00. Προσφορές που θα κατατεθούν στο ΔΛΤ Σίφνου με οποιονδήποτε τρόπο μετά τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας δε θα ληφθούν υπόψη και θα επιστραφούν πίσω ως απαράδεκτες.

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

Οι προσφορές θα απευθύνονται στον Πρόεδρο του ΔΛΤ Σίφνου και θα πρέπει να κατατεθούν στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Σίφνου (m.sardi@sifnos.gr) ή στο γραφείο του ΔΛΤ Σίφνου (limeniko@sifnos.gr), που βρίσκεται στo Δημοτικό Κατάστημα Απολλωνίας (Απολλωνία Σίφνου Τ.Κ. 840 03), μέχρι την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία.

 ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ – ΟΡΓΑΝΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ:

Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, ενώ η κατακύρωση της υπηρεσίας θα γίνει από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σίφνου – Κιμώλου κ. Απόστολο Διαμαντή.

Για επιπλέον διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 2284033707.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Λ.Τ. ΣΙΦΝΟΥ-ΚΙΜΩΛΟΥ

ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ