Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Ανακοίνωση για την προκήρυξη πρόσληψης 3 ατόμων για την κάλυψη εποχικών αναγκών στην Υπηρεσία Ύδρευσης-Αποχέτευσης

Ydrefsi Apoxetefsi

Ο ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα και συγκεκριμένα:

  • μίας (1) θέσης ΔΕ Οδηγών Φορτηγού λυματοφόρου, με διάρκεια σύμβασης 5 μήνες
  • μίας (1) θέσης ΥΕ Εργατών αποχέτευσης, με διάρκεια σύμβασης 7 μήνες
  • μίας (1) θέσης ΥΕ Εργατών αποχέτευσης, με διάρκεια σύμβασης 5 μήνες.

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.       

Προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων που ανήκουν στον ίδιο πίνακα προσόντων, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Σίφνου.

Ολόκληρη η ανακοίνωση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου https://dimos.sifnos.gr (επιλογή «Πρόσληψη Εποχικού Προσωπικού»), στην οποία επίσης είναι διαθέσιμο το παράρτημα ανακοινώσεων συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου, καθώς και το ειδικό έντυπο της αίτησης. Το έντυπο της αίτησης είναι διαθέσιμο και στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6. Η πλήρης ανακοίνωση έχει αναρτηθεί επίσης στη Δι@ύγεια του Δήμου με ΑΔΑ: ΨΥ0ΨΩ1Τ-ΒΝΙ.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

  • είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση  ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@sifnos.gr,
  • είτε (κατ’ εξαίρεση) ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Σίφνου, Τ.Κ. 84003, Απολλωνία Σίφνου Ν. Κυκλάδων, υπόψιν κου Κορακή (τηλ. επικοινωνίας: 2284360311).

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής.

Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η αναζήτηση απαιτούμενων δικαιολογητικών είτε με ηλεκτρονικό είτε με άλλο τρόπο, ο υποψήφιος δύναται να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, σύμφωνα με την οποία εφόσον προκύψει προσληπτέος, θα προσκομίσει αυτά σε χρόνο μεταγενέστερο και πάντως άμεσα μετά τη λήξη των έκτακτων μέτρων λόγω του κορωνοϊού COVID-19.

Η αίτηση συμμετοχής και η σχετική τυχόν υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 που θα υποβληθούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο θα πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζονται υπογεγραμμένες, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις δεν γίνονται δεκτές.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά)και συγκεκριμένα από 09-05-2020 έως και 18-05-2020.

.