Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Πρόσκληση συνεδρίασης -μέσω τηλεδιάσκεψης- Δημοτικού Συμβουλίου (15.04.2020)

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 1, της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ. Α΄ 55/11.03.2020), σας προσκαλώ την 15η Απριλίου 2020, ημέρα Μ.Τετάρτη, στις 14:00, σε τηλεδιάσκεψη για έκδοση απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής για την 1η (υποχρεωτική) αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Σίφνου οικονομικού έτους 2020, σύμφωνα με το άρθρο 6  της υπ’ αρ. 55905/2019 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών &  Εσωτερικών (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Μαρία Ναδάλη)  
 2. Υποβολή προτάσεων, ενόψει της 3ης τηλεδιάσκεψης που πραγματοποιείται με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για την από κοινού διαμόρφωση επιχειρησιακού σχεδίου δράσης, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα της, μετά την πανδημία, περιόδου  (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Δήμαρχος  Μαρία Ναδάλη)  
 3. Υποβολή πρότασης προς το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο για συνεργασία του Δήμου Σίφνου με το ΕΜΠ, με αντικείμενο την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης για το έργο «Διαμόρφωση λιμένος Καμαρών ν. Σίφνου» (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Δήμαρχος  Μαρία Ναδάλη)   
 4. Ορισμός νέου εκπροσώπου του Δήμου Σίφνου για τη συνομολόγηση του δανειστικού συμβολαίου με το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, που αφορά στη χορήγηση στο Δήμο Σίφνου  επενδυτικού δανείου, ενταγμένου στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», σύμφωνα με την υπ’ αρ. 82/22.4.2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Νίκος Χρυσίνης)  
 5. Ορισμός μελών επιτροπής ενστάσεων για την προμήθεια εξοπλισμού, την κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση συστημάτων βυθιζόμενων κάδων συλλογής και αποθήκευσης απορριμμάτων & ανακυκλώσιμων υλικών, μετά την υπ’ αρ. 31/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιδήμαρχος Αντώνης Φραντζής)  
 6.  Αποδοχή ποσού 239.100,00 ευρώ από τους Κεντρικούς  Αυτοτελείς Πόρους,  σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 19426/23-03-2020 απόφαση του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Νίκος Χρυσίνης)  
 7. Επικαιροποίηση της υπ’ αρ. 74/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την  εκμίσθωση χώρου για το σ/β ΣΙΦΝΟΣ/Χ (6184) στην περιοχή “Άγιος Συμεών” Σίφνου (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Νίκος Χρυσίνης)  
 8. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστων χώρων Δήμου Σίφνου για το έτος 2020 (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Νίκος Χρυσίνης)  
 9. Επιχορήγηση της Εταιρείας Κοινωνικής Μέριμνας Σίφνου (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Πρόεδρος του Δ.Σ. της Εταιρείας Κοινωνικής Μέριμνας Σίφνου Κατερίνα Ραφελέτου – Κοντού)     
 10. Σχετικά με την αίτηση του Πολιτιστικού Συλλόγου Σίφνου για επιχορήγησή του, σύμφωνα με σχετική πρόβλεψη στον  προϋπολογισμό του Δήμου Σίφνου οικονομικού έτους 2020 (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Δήμαρχος Μαρία Ναδάλη)
 11. Σχετικά με την αίτηση του Πανσιφναϊκού Αθλητικού Συλλόγου για επιχορήγησή του, σύμφωνα με σχετική πρόβλεψη στον προϋπολογισμό του Δήμου Σίφνου οικονομικού έτους 2020 (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Δήμαρχος Μαρία Ναδάλη)
 12. Αίτηση κ. Ευάγγελου Απ. Γεωργούλη για χορήγηση άδειας υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου παραγωγού πωλητή επαγγελματία αγρότη (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ζαμπέλης)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΧΡΥΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ