Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (03.04.2020)

Πρόσκληση

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 1, της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ. Α΄ 55/11.03.2020), σας προσκαλώ την 3η Απριλίου 2020, ημέρα Παρασκευή, στις 15:00, σε τηλεδιάσκεψη για έκδοση απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Έκτακτα μέτρα για την περαιτέρω θωράκιση των νησιών από το SARS CοV2, ύστερα και από σχετική πρόταση του Ελληνικού Δικτύου Μικρών Νησιών (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Δήμαρχος Μαρία Ναδάλη)
  2. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Σίφνου για το 4ο τρίμηνο οικονομικού έτους  2019 – Δ´ τρίμηνο, μετά την υπ’ αρ. 12/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου Μαρία Ναδάλη)
  3. Λήψη απόφασης για την επιχορήγηση της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας ΕκπαίδευσηςΣίφνου (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κα Χρυσούλα Ποδότα)
  4. Συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων (άρθρο 6 του Ν. 4604/2019), κατόπιν του υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ1/83/30-01-2020 εγγράφου του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Νικόλαος Χρυσίνης)
  5. Συνδρομή του Δήμου σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα για το οικονομικό έτος 2020 (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Νικόλαος Χρυσίνης)
  6. Έγκριση δαπάνης για την έκδοση του βιβλίου «Σιφνιακά, Επετηρίς Ιστορικής Ύλης της Σίφνου» του ιστορικού μελετητή κ. Σίμου Μ. Συμεωνίδη (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Νικόλαος Χρυσίνης)

.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου

ΧΡΥΣΙΝΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ

.