Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Αποφάσεις Λιμενικού Ταμείου Σίφνου (07.01.2020)

unnamed file 2

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΙΦΝΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 01 / 07-01-2020

ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡ. ΑΠΟΦ
1ο  Έκδοση απόφασης για την έγκριση ‘’Φακέλου Καθορισμού Χρήσεων Γης Όρων Δόμησης για το Λιμένα Καμαρών Σίφνου’’ Εγκρίνεται η μοναδική πρόταση που μας απέστειλε η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με την προϋπόθεση να ληφθούν υπόψη οι παρατηρήσεις της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου 218/2018 Πρακτικό 9/2018  (ΑΔΑ : 69ΧΗΩ1Τ-Φ07) 01/2020
2ο Ορισμός αποφαινομένων οργάνων για την εκπόνηση των μελετών του έργου : ‘’Προστασία από την διάβρωση της ακτής Πλατύ Γιαλού της νήσου Σίφνου ‘’  
Έχουν ήδη οριστεί με την 15/2019 πρακτικό 3ο /2019 (ΑΔΑ : 7ΧΕΞΟΡΙΦ-Θ4Ρ)
Εκ παραδρομής έφτασε στο συμβούλιο
Είχαν οριστεί ομόφωνα  :
 α) Φορέας υλοποίησης του έργου η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Π.Ν.Α.) ,
 β) Προϊσταμένη Αρχή ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων της Π.Ν.Α. ή η οικεία Οικονομική Επιτροπή της ΠΝΑ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΠΔ 7/2013 σε συνδυασμό με το άρθρο 176 παρ. 1γ του Ν 3852/2010 .
 γ) Διευθύνουσα Υπηρεσία η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (Π.Ν.Α.)   
02/2020
3ο Παράταση διάρκειας σύμβασης: ‘’Λογιστικής υποστήριξης ΔΛΤ Ο.Ε. 2019 και σύνταξη οικονομικών καταστάσεων της Απογραφής (Ισολογισμού ) της 01/01/2014 ‘’μετά από το 1098/30-12-2019 αίτημα της εταιρείας Α.Κ. accounting& K(c)onsulting E.E.” Εγκρίνεται ομόφωνα η παράταση για 2 μήνες ακόμη, ήτοι έως και την 29/2/2020.   03/2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΣΙΦΝΟΥ

ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

.