Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Σύσταση Ομάδων Εργασίας Συμβουλευτικού-Γνωμοδοτικού χαρακτήρα

Omades Ergasias Dimos

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

(Αριθ. Απόφασης 192/2019)

ΘΕΜΑ: Σύσταση ομάδων εργασίας συμβουλευτικού – γνωμοδοτικού χαρακτήρα

Η Δήμαρχος Σίφνου,

 Έχοντας υπόψη:

 1. την παρ. 1, περιπτ. θ, του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 87/2010),
 2. το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου, δεδομένου ότι οι συνιστώμενες ομάδες εργασίας θα εκτελούν το έργο τους εθελοντικά και χωρίς αποζημίωση,

Αποφασίζουμε

Συνιστούμε τις παρακάτω ομάδες εργασίας συμβουλευτικού – γνωμοδοτικού χαρακτήρα:

Α) Ομάδα εργασίας για την ανάδειξη της σιφναίικης αγγειοπλαστικής τέχνης, αποτελούμενη από τους:

 1. Αποστολίδη Γιάννη, αγγειοπλάστη, Πρόεδρο του Σωματείου Αγγειοπλαστών της Σίφνου,
 2. Βεντούρη Ευθυμία, δημότισσα Σίφνου, με ενασχόληση στην τέχνη της αγγειοπλαστικής,
 3. Καλογήρου Κ. Αντώνη, αγγειοπλάστη, Αντιπρόεδρο του Σωματείου Αγγειοπλαστών της Σίφνου,  
 4. Κατζηλιέρη Σοφία, υπάλληλο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Σίφνου,
 5. Κόμη Ευαγγ. Μαρία, Αντιπρόεδρο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Σίφνου, μαθητευόμενη κεραμίστρια.

Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται η κα Μαρία Ευαγγ. Κόμη.

Επιστημονικός συνεργάτης ορίζεται ο κ. Νίκος Λιάρος, αρχαιολόγος – κεραμίστας, εκπαιδευτής στα προγράμματα κεραμικής για ενήλικες στο Κέντρο Μελέτης Νεότερης Κεραμικής.

Έργο της επιτροπής είναι η διερεύνηση, σε συνεργασία με το Σωματείο Αγγειοπλαστών Σίφνου καθώς και με φορείς εντός και εκτός Σίφνου, δράσεων και ενεργειών για την ανάδειξη της παραδοσιακής τέχνης της αγγειοπλαστικής και η υποβολή σχετικών προτάσεων.  

Β) Ομάδα εργασίας για θέματα περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής καθώς και  για δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, αποτελούμενη από τους:

 1. Γοζαδίνο Θωμά, συνταξιούχο ιατρό,
 2. Γραικού Άννα, δημότισσα Σίφνου,
 3. Ζαμπέλη Δ. Γιώργο, δημότη Σίφνου,
 4. Καλόγηρο Ανδρέα, πολιτικό μηχανικό ΤΕ,
 5. Κατσίρη Αλεξάνδρα, Ομότιμη Καθηγήτρια ΕΜΠ, τ. Διευθύντρια του Τομέα Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ,
 6. Μαγκανάρη – Φασόλη Εμμανουέλλα – Ελένη, δημότισσα, εκπρόσωπο του Ιδρύματος Ευγενίδου στο Δ.Σ. του Πολιτιστικού Κέντρου Σίφνου “Μαριάνθη Σίμου”,
 7. Μπελιό Νικόλαο, γεωλόγο.

Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο κ. Θωμάς Γοζαδίνος.

Επιστημονική υπεύθυνη ορίζεται η καθηγήτρια κα Αλεξάνδρα Κατσίρη

Έργο της επιτροπής είναι η διερεύνηση – προγραμματισμός, σε συνεργασία με φορείς εντός και εκτός Σίφνου, ενεργειών που σχετίζονται με την προστασία του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος, με την ανακύκλωση και την ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων, καθώς και ο σχεδιασμός δράσεων που αποβλέπουν στην  εξυπηρέτηση ατόμων µε ειδικές ικανότητες και γενικότερα στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής. Επίσης, η Επιτροπή θα ασχολείται με τη σύνταξη και υποβολή προτάσεων για δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στα θέματα της αρμοδιότητάς της. 

Γ) Ομάδα εργασίας για  παρεμβάσεις – εργασίες συντήρησης σε δημοτικά κτήρια, σε εγκαταστάσεις του Δήμου και σε κοινόχρηστους χώρους, αποτελούμενη από τους:

 1. Ναδάλη Εμμανουήλ, συνταξιούχο τεχνίτη ξυλουργό, 
 2. Μανό Απόστολο, συνταξιούχο εμπειροτέχνη οικοδομών,  
 3. Συνοδινό Δημοσθένη, συνταξιούχο εμπειροτέχνη οικοδομών,  
 4. Φορτσάρη Νικόλαο, συνταξιούχο  εμπειροτέχνη οικοδομών, 
 5. Φραζέσκαρο Αντώνιο, συνταξιούχο  εμπειροτέχνη οικοδομών, 

Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο κ. Δημοσθένης Συνοδινός.

Έργο της επιτροπής είναι ο έλεγχος των δημοτικών κτηρίων, εγκαταστάσεων και κοινόχρηστων χώρων, προκειμένου να συνταχθεί πρόταση για τις απαιτούμενες εργασίες συντηρήσεων, επισκευών, βελτιώσεων και αποκαταστάσεων. 

Δ) Ομάδα εργασίας για  την αδελφοποίηση του Δήμου μας με το Δήμο Monflanquin της Γαλλίας,  αποτελούμενη από τους:

 1. Αναστασιάδου Ρόνια, δημότισσα Σίφνου,  
 2. Δασούλα Στέλλα, δημότισσα Σίφνου,  
 3. Καραλή Σπυρίδωνα, δημότη Σίφνου,
 4. Κατζηλιέρη Σοφία, υπάλληλο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Σίφνου,  
 5. Σκυλίτση Σοφία, εκπαιδευτικό.  

Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται η κα Στέλλα Δασούλα.

Έργο της επιτροπής είναι η σύνταξη και υποβολή πρότασης για τις δράσεις που θα διεξαχθούν στο πλαίσιο της αδελφοποίησης του Δήμου μας με το Δήμο Monflanquin της Γαλλίας.

Οι παραπάνω ομάδες εργασίας θα εκτελούν το έργο τους εθελοντικά, χωρίς οι ορισθέντες να δικαιούνται αμοιβή ή αποζημίωση για την άσκηση των καθηκόντων αυτών. Θα συνεδριάζουν στο Δημοτικό Κατάστημα Απολλωνίας, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Κώστας Κορωναίος», ύστερα από πρόσκληση του/της Προέδρου τους. Για τη λειτουργία τους είναι δυνατόν να αποφασίζουν την κατανομή των εργασιών ανάμεσα στα μέλη τους, να ζητούν τη συνδρομή των Υπηρεσιών του Δήμου, να συνεργάζονται ανά περίπτωση με τους Αντιδημάρχους και τους εντεταλμένους δημοτικούς συμβούλους καθώς και με τους αρμόδιους φορείς και συλλόγους.

Οι εισηγήσεις/προτάσεις των παραπάνω ομάδων εργασίας θα κατατίθενται γραπτώς στο πρωτόκολλο του Δήμου, απευθυνόμενες στη Δήμαρχο Σίφνου.

Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Σίφνου.

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΙΦΝΟΥ

ΜΑΡΙΑ ΕΜΜ. ΝΑΔΑΛΗ

.