Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού

  • Αρχική
  • Προκηρύξεις
  • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σίφνος, 18/06/2018

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 2393

ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ

Απολλωνία – Σίφνος 84003

Tηλ:2284360326-332

Φαξ:2284033076

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού», προϋπολογισμού 24.800,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού έχουν εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 137/02.04.2018 αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης του Κ.Α. 25.7131.0038 και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 1 για την Α.Α.Υ. 137/02.04.2018.

Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη τις τεχνικές προδιαγραφές της από 15/06/2018 τεχνικής περιγραφής του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών όσο και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της, να καταθέσετε οικονομική προσφορά στο πρωτόκολλο του Δήμου έως και την Πέμπτη 21/06/2018, 11:00 πμ.

Κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης είναι η καλύτερη τιμή, η κάλυψη των τεχνικών προδιαγραφών και ο χρόνος παράδοσης, το εργοστάσιο κατασκευής καθώς και κάθε άλλο θετικό στοιχείο που θα παρέχει η επιλογή του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού τόσο ως προς την εγκατάσταση όσο και ως προς την απρόσκοπτη μακροχρόνια λειτουργία τους.

Αντικείμενο της προμήθειας είναι η προμήθεια μίας καινούργιας αντλίας υψηλής πίεσης μονάδας αφαλάτωσης αποτελούμενη από στρόβιλο SP17-32R και κινητήρα MS6000R 18,5 kW εργοστασίου κατασκευής Grundfos καθώς και τα απαιτούμενα ανταλλακτικά με τοποθέτηση τους για την επισκευή αντλίας υψηλής πίεσης μονάδας αφαλάτωσης τύπου SP17-29R εργοστασίου κατασκευής Grundfos. Ο τύπος των αντλιών είναι δεσμευτικός καθώς λειτουργούν σε μονάδες αφαλάτωσης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΙΦΝΟΥ

 

 

 

ΑΝΔΡΕΑΣ Ν. ΜΠΑΜΠΟΥΝΗΣ

.