Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Ο Δήμος Σίφνου προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό διεθνή δημόσιο διαγωνισμό με θέμα 'ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ'

  • Αρχική
  • Προκηρύξεις
  • Ο Δήμος Σίφνου προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό διεθνή δημόσιο διαγωνισμό με θέμα 'ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ'

Ο Δήμος Σίφνου προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοιχτό Διεθνή Δημόσιο Διαγωνισμό (με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της εργασίας: «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ», ενδεικτικού προϋπολογισμού 810.000,00 Ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) για συνολική χρονική διάρκεια τριών ετών (δύο έτη με δικαίωμα προαίρεσης ενός επιπλέον έτους).

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr (Α/Α διαγωνισμού 17837).

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 09-11-2015 και ώρα 10:00 π.μ..

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 11-12-2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ..

Ως διάρκεια της σύμβασης ορίζεται το χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την υπογραφή της με δικαίωμα προαίρεσης ενός επιπλέον έτους.

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί: σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ποσού 10.800,00 Ευρώ, διάρκειας ισχύος τουλάχιστον έξι (6) μηνών.

Δεν θα γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές, ούτε προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης.

Η διακήρυξη αναρτάται στο πρόγραμμα Διαύγεια και η αναλυτική διακήρυξη στο ΚΗΜΔΗΣ, στο ΕΣΗΔΗΣ, στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (α/α 383048-2015) και στον  ιστότοπο του Δήμου: http://www.sifnos.gr/dimos/index.php/grafeio-typou/prokirykseis-dimou-sifnou .

Κάντε κλικ εδώ να κατεβάσετε την διακήρυξη σε μορφή PDF

Πληροφορίες δίνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σίφνου (Απολλωνία Σίφνου, τηλ. 2284360326, αρμόδιος υπάλληλος Σωκράτης Κάραβος).

Σίφνος, 27/10/2015

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΙΦΝΟΥ

ΑΝΔΡΕΑΣ Ν. ΜΠΑΜΠΟΥΝΗΣ