Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Διακήρυξη μειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για μίσθωση ακινήτου στα Εξάμπελα (Τρίτη 8 Οκτωβρίου 2013, ώρα 10:00) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

  • Αρχική
  • Προκηρύξεις
  • Διακήρυξη μειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για μίσθωση ακινήτου στα Εξάμπελα (Τρίτη 8 Οκτωβρίου 2013, ώρα 10:00) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΑΩ1Τ-4Α5

 

Ο Δήμαρχος του Δήμου Σίφνου, αφού έλαβε υπόψη του τη με αρ. 60/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου,  

 ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ:

«Ο Δήμος Σίφνου

1.Ενδιαφέρεται για τη μίσθωση ακινήτου στα Εξάμπελα της Σίφνου για να το χρησιμοποιήσει ως χώρο στάθμευσης οχημάτων.

2. Βάσει της υπ’ αρ. 60/2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής καθορίζει τους όρους διακήρυξης σύμφωνα με τους οποίους η οικεία επιτροπή θα ενεργήσει τη δημοπρασία ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 1ο

Η δημοπρασία θα είναι μειοδοτική, φανερή και προφορική και θα γίνει στο κτήριο του Δημοτικού Καταστήματος στην Απολλωνία, την 8η Οκτωβρίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, την οποία αποτελούν (σύμφωνα με την υπ’ αρ. 17/2013 απόφαση του Δ.Σ.) οι:  

Ανδρέας Μπαμπούνης, Δήμαρχος Σίφνου, ως Πρόεδρος της Επιτροπής,

Ιωάννης Σανάκης, Αντιδήμαρχος Σίφνου από την παράταξη της πλειοψηφίας, ως μέλος της Επιτροπής,

Γεώργιος Κ. Γεωργούλης, δημοτικός σύμβουλος Σίφνου από την παράταξη της μειοψηφίας, ως μέλος της Επιτροπής.  

Γραμματέας της επιτροπής ορίζεται η υπάλληλος του Δήμου Μαρία Ναδάλη.

ΑΡΘΡΟ 2ο

Το προς μίσθωση ακίνητο πρέπει να βρίσκεται στα Εξάμπελα και να έχει συνολική έκταση 1,5 στρέμματος για την εξυπηρέτηση των κατοίκων και επισκεπτών του οικισμού.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Το ανωτέρω ακίνητο πρέπει να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση.

ΑΡΘΡΟ 4ο

 Η μίσθωση θα είναι αποκλειστικής διάρκειας δώδεκα μηνών.

Ο Δήμος μπορεί να εγκαταλείψει το ανωτέρω μίσθιο πριν να λήξει η μίσθωση, εφόσον αποκτήσει δικό του ακίνητο που μπορεί να καλύψει την ανάγκη που εκπληρώνει το μίσθιο. Στην περίπτωση αυτή ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να επαναφέρει το ακίνητο με δική του δαπάνη στην κατάσταση την οποία το παρέλαβε.  

Η πληρωμή του ενοικίου θα γίνεται από το Ταμείο του Δήμου μας, με έκδοση σχετικού εντάλματος στο όνομα του ιδιοκτήτη του ακινήτου.

ΑΡΘΡΟ 5ο

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας ως εγγύηση γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, ποσού σε ευρώ 10% της προσφοράς.

ΑΡΘΡΟ 6ο

Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για το μειοδότη, η υποχρέωση δε αυτή μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο μειοδότη.

ΑΡΘΡΟ 7ο

Ο τελευταίος μειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα για αποζημίωση από τη μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα.

ΑΡΘΡΟ 8ο

Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται, μέσα σε δέκα ημέρες από την κοινοποίηση σ’ αυτόν της απόφασης για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας, να προσέλθει για τη σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης, διαφορετικά η εγγύηση καταπίπτει υπέρ του Δήμου.

ΑΡΘΡΟ 9ο

Ανώτατο ποσό που ο Δήμος δίνει ετησίως για την ενοικίαση του ανωτέρω ακινήτου είναι το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (4.900,00€).

 Ο Δήμαρχος Σίφνου

 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΑΜΠΟΥΝΗΣ

  

 

.