Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου
Κυκλάδες, Τ.Κ. 840 03
2284360300
Δήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΣίφνουΔήμος Σίφνου - Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου

Διακήρυξη μειοδοτικής, προφορικής και φανερής δημοπρασίας για μίσθωση ακινήτων

  • Αρχική
  • Προκηρύξεις
  • Διακήρυξη μειοδοτικής, προφορικής και φανερής δημοπρασίας για μίσθωση ακινήτων

Ο Δήμαρχος του Δήμου Σίφνου,

αφού έλαβε υπόψη του τη με αρ. 55/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου,  

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ:

 

«Ο Δήμος Σίφνου

1. Ενδιαφέρεται για τη μίσθωση ακινήτων σε διάφορους οικισμούς της Σίφνου για να χρησιμοποιηθούν ως χώροι στάθμευσης οχημάτων.

2. Βάσει της υπ’ αρ. 55/2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής καθορίζει τους όρους διακήρυξης, σύμφωνα με τους οποίους η οικεία επιτροπή θα ενεργήσει τη δημοπρασία ως εξής:

 

ΑΡΘΡΟ 1ο

Η δημοπρασία θα είναι μειοδοτική, φανερή και προφορική, και θα γίνει στο κτήριο του Δημοτικού Καταστήματος στην Απολλωνία, την 30η Ιουλίου 2013, ημέρα Τρίτη, από 10:00 π.μ. έως 12:00 π.μ., ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, την οποία αποτελούν (σύμφωνα με τη με αρ. 17/2013 απόφαση του Δ.Σ.) οι:  

Ανδρέας Μπαμπούνης, Δήμαρχος Σίφνου, ως Πρόεδρος της Επιτροπής,

Ιωάννης Σανάκης, Αντιδήμαρχος Σίφνου από την παράταξη της πλειοψηφίας, ως μέλος της Επιτροπής,

Γεώργιος Κ. Γεωργούλης, δημοτικός σύμβουλος Σίφνου από την παράταξη της μειοψηφίας, ως μέλος της Επιτροπής.  

Γραμματέας της επιτροπής ορίζεται η υπάλληλος του Δήμου Μαρία Ναδάλη.

ΑΡΘΡΟ 2ο

Τα προς μίσθωση ακίνητα πρέπει να βρίσκονται:

α) 1 ακίνητο στον Αρτεμώνα, στη θέση «Πλατύ Πηγάδι», συνολικής έκτασης 2,5 στρεμμάτων τουλάχιστον, για την εξυπηρέτηση των κατοίκων και επισκεπτών του Αρτεμώνα,

β) 2 ακίνητα στον Αρτεμώνα, στη θέση «Αγία Άννα», συνολικής έκτασης 1 στρέμματος το ένα και 1,5 στρέμματος το άλλο, για την εξυπηρέτηση των κατοίκων και επισκεπτών του Αρτεμώνα,

γ) 1 ακίνητο στον Άγιο Λουκά, συνολικής έκτασης 2 στρεμμάτων, για την εξυπηρέτηση των κατοίκων και επισκεπτών του Αγίου Λουκά,

δ) 1 ακίνητο στον Αϊ Αντύπα, συνολικής έκτασης 1,5 στρέμματος τουλάχιστον, για την εξυπηρέτηση των κατοίκων και επισκεπτών του οικισμού του Πάνω Πεταλιού,

ε) 1 ακίνητο στην Απολλωνία, συνολικής έκτασης 1,5 στρέμματος τουλάχιστον, για την εξυπηρέτηση των κατοίκων και επισκεπτών της Απολλωνίας,

στ) 1 ακίνητο στο Κάτω Πετάλι, συνολικής έκτασης 3 στρεμμάτων, για την εξυπηρέτηση των κατοίκων και επισκεπτών του Κάτω Πεταλιού,

ζ) 1 ακίνητο στις Αράδες, συνολικής έκτασης 1,5 στρέμματος τουλάχιστον, για την εξυπηρέτηση των κατοίκων και επισκεπτών της Καταβατής,

η) 1 ακίνητο στα Φυρόγια, στη θέση “Κλώτσου”, συνολικής έκτασης 1,5 στρέμματος τουλάχιστον, για τη στάθμευση των οχημάτων του Δήμου(βυτιοφόρα, απορριμματοφόρα, λεωφορείο «Καποδίστριας» κ.ά.),

θ) 2 ακίνητα στο Βαθύ, κοντά στο τέρμα του επαρχιακού δρόμου Απολλωνίας – Βαθύ, συνολικής έκτασης: 2,6 στρεμμάτων το πρώτο και 1,8 στρέμματος το δεύτερο, για την εξυπηρέτηση των κατοίκων και επισκεπτών του οικισμού,

ι) 4 ακίνητα στον Πλατύ Γιαλό, συνολικής έκτασης: 2 στρεμμάτων το πρώτο, 2 στρεμμάτων το δεύτερο, 2 στρεμμάτων το τρίτο και 3,5 στρεμμάτων το τέταρτο, για την εξυπηρέτηση των κατοίκων και επισκεπτών του οικισμού,

κ) 1 ακίνητο στο Φάρο, συνολικής έκτασης 4,5 στρεμμάτων, για την εξυπηρέτηση των κατοίκων και επισκεπτών του οικισμού,

λ) 1 ακίνητο στο Κάστρο, συνολικής έκτασης 4,2 στρεμμάτων τουλάχιστον, για την εξυπηρέτηση των κατοίκων και επισκεπτών του οικισμού.

 

ΑΡΘΡΟ 3ο

Τα ανωτέρω ακίνητα πρέπει να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση.

 

ΑΡΘΡΟ 4ο

Η μίσθωση θα είναι διάρκειας δώδεκα μηνών.

O Δήμος δεν έχει καμία απαίτηση από τους ιδιοκτήτες πέραν της χρονικής διάρκειας μίσθωσης και είναι υποχρεωμένος, μετά τη λήξη της σύμβασης, και εφόσον ο εκμισθωτής δεν επιθυμεί την εκ νέου μίσθωση του ακινήτου, να επαναφέρει αυτό στην κατάσταση στην οποία το παρέλαβε.        

Ο Δήμος μπορεί να εγκαταλείψει οποιαδήποτε από τα ανωτέρω μίσθια πριν να λήξει η μίσθωση, εφόσον αποκτήσει δικό του ακίνητο που μπορεί να καλύψει την ανάγκη που εκπληρώνει το μίσθιο.

 Η πληρωμή του ενοικίου θα γίνεται από το Δημοτικό Ταμείο του Δήμου μας, με έκδοση στο όνομα του ιδιοκτήτη του ακινήτου σχετικού εντάλματος.

 

ΑΡΘΡΟ 5ο

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας ως εγγύηση γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, ποσού σε ευρώ 10% της προσφοράς.

ΑΡΘΡΟ 6ο

Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για το μειοδότη, η υποχρέωση δε αυτή μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο μειοδότη.

ΑΡΘΡΟ 7ο

Ο τελευταίος μειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα για αποζημίωση από τη μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα.

ΑΡΘΡΟ 8ο

Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται, μέσα σε δέκα ημέρες από την κοινοποίηση σ’ αυτόν της απόφασης για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας, να προσέλθει για τη σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης, διαφορετικά η εγγύηση καταπίπτει υπέρ του Δήμου.

ΑΡΘΡΟ 9ο

Ανώτατο ποσό που ο Δήμος δίνει ετησίως για την ενοικίαση καθενός από τα ανωτέρω ακίνητα είναι:

α) για το ακίνητο στον Αρτεμώνα, στη θέση «Πλατύ Πηγάδι», 2.610,00€,

β) για τα ακίνητα στον Αρτεμώνα, στη θέση «Αγία Άννα», 1.500,00€ για το καθένα,

γ) για το ακίνητο στον Άγιο Λουκά 2.250,00€,

δ) για το ακίνητο στον Αϊ Αντύπα 4.050,00€,  

ε) για το ακίνητο στην Απολλωνία 2.250,00€,

στ) για το ακίνητο στο Κάτω Πετάλι 1.800,00€,  

ζ) για το ακίνητο στις Αράδες 587,00€,

η) για το ακίνητο στα Φυρόγια, στη θέση “Κλώτσου” 587,00€,  

θ) για τα δύο ακίνητα στο Βαθύ 4.500,00€ για το πρώτο και 4.950,00€ για το δεύτερο (αντίστοιχα όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 2, παρ. θ),  

ι) για τα ακίνητα στον Πλατύ Γιαλό 1.500,00€ για το πρώτο, 1.350,00€ για το δεύτερο, 400,00€ για το τρίτο και 3.150,00€ για το τέταρτο (αντίστοιχα όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 2, παρ. ι),

κ) για το ακίνητο στο Φάρο 100,00€,

λ) για το
ακίνητο στο Κάστρο 4.200,00€.

 

 

 

Ο Δήμαρχος Σίφνου

 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΑΜΠΟΥΝΗΣ