Σχολική Επιτροπή Δευτοροβάθμιας Εκπαίδευσης

Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Έργο κάθε σχολικής επιτροπής είναι η διαχείριση των πιστώσεων που της διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των αντίστοιχων σχολείων (θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλώσιμων υλικών κ.λπ.), η αμοιβή καθαριστριών, η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση των αντίστοιχων σχολείων και του κάθε είδους εξοπλισμού τους

Η σύνθεση του Συμβουλίου

Πρόεδρος: Ποδότα Χρυσούλα

Αντιπρόεδρος: Κατσουλάκης Θωμάς

Μέλος: Αλευράς Γρηγόριος

Μέλος: Μπεκές Χαράλαμπος με αναπληρωτή το Ζαχαράκη Παναγιώτη

Μέλος: Μπεκέ Αικατερίνη με αναπληρώτρια την Χρύσου Ειρήνη

Μέλος: Καράβου Μαργαρίτα με αναπληρώτρια την Ατσόνιου Ι. Αικατερίνη

Μέλος: Ραφελέτος Ιωάννης με αναπληρωτή τον Πολενάκη Θεόδωρο

Η πρόεδρος

Ποδότα Χρυσούλα – Τηλέφωνο: 6944 365722