Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 1, της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ. Α΄ 55/11.03.2020), σας προσκαλώ την 24η Μαρτίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, στη διά περιφοράς λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

  • Έγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την υπηρεσία «Αποκομιδή απορριμμάτων και καθαριότητα κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Σίφνου»                            

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΙΦΝΟΥ

ΜΑΡΙΑ ΕΜΜ. ΝΑΔΑΛΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΣΕ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ-Ο.Ε._24.3.2020