ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (19η Συνεδρίαση) στις 13 Οκτωβρίου  2021

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 1, της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ. Α΄ 55/11.03.2020), σας προσκαλώ στις 13 Οκτωβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, σε τηλεδιάσκεψη για έκδοση απόφασης στο  παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 

  • Έκδοση απόφασης μετά την υπ’ 145/2021 απόφαση του Δ.Σ. και τη σχετική εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, Δόμησης και Περιβάλλοντος (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του ΔΣ Νικόλαος Χρυσίνης)

    

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΥΣΙΝΗΣ