Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 1, της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ. Α΄ 55/11.03.2020), σας προσκαλώ την 31η Ιουλίου 2020, ημέρα Παρασκευή, στις 9:00 π.μ., σε τακτική συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης, για την έκδοση  απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 

  • Επικύρωση του πρακτικού της από7.2020 πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμήματος αιγιαλού στο Βαθύ για την τοποθέτηση από τους ενδιαφερόμενους ομπρελών και ξαπλωστρών, μετά την υπ’ αρ. πρωτ. 3089/14.7.2020 διακήρυξη

 

 

H Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου

 

ΜΑΡΙΑ ΕΜΜ. ΝΑΔΑΛΗ