Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 1, της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ. Α΄ 55/11.03.2020), σας προσκαλώ την 4η Μαΐου 2020, ημέρα Δευτέρα, στις 14:00, σε τηλεδιάσκεψη για έκδοση απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής για την 1η (υποχρεωτική) αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Σίφνου οικονομικού έτους 2020, σύμφωνα με το άρθρο 6  της υπ’ αρ. 55905/2019 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών &  Εσωτερικών (εξ αναβολής)   (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Μαρία Ναδάλη)  

Ο Πρόεδρος του ΔΣ

Χρυσίνης Νικόλαος