Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 1, της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ. Α΄ 55/11.03.2020), σας προσκαλώ την   5η Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Παρασκευή στις  15:00, σε τηλεδιάσκεψη για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στο εξής θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 

 

 Ψήφιση προϋπολογισμού Δήμου Σίφνου για το οικ. έτος 2021  (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Δήμαρχος & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Μαρία Εμμ. Ναδάλη)

 

 

                                                            Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

                                                                            ΧΡΥΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ