Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 1, της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ. Α΄ 55/11.03.2020), σας προσκαλώ στις 12 Ιανουαρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30, σε τηλεδιάσκεψη για συζήτηση και λήψη απόφασης στo παρακάτω θέμα:

 

  1. Έγκριση του Ισολογισμού και της αναλυτικής έκθεσης του ορκωτού λογιστή για το έτος χρήσης 2015.

 

 Ο Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Σίφνου

Διαμαντής Απόστολος