Σας προσκαλώ σε συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στο κτήριο του Δημοτικού Καταστήματος στην Απολλωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων «ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ», την 9η  Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, σύμφωνα με τα άρθρα 62 & 63 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, πάνω στα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Συγκρότηση της Εκτελεστικής Επιτροπής Σίφνου – Ορισμός υπαλλήλου του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής
  2. Κατάρτιση και εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Σίφνου για το οικονομικό έτος 2020
  3. Αξιολόγηση των προτάσεων των Υπηρεσιών του Δήμου στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την κατάρτιση του προϋπολογισμού – Υποβολή προς την Οικονομική Επιτροπή σχεδίου του προϋπολογισμού και του ετήσιου προγράμματος δράσης οικονομικού έτους 2020 

Η Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής Σίφνου

ΜΑΡΙΑ ΕΜΜ. ΝΑΔΑΛΗ