Σίφνος 19/11/2021
Α.Π.: -171 –

Προς
Τακτικά μέλη Δ.Σ. ΔΗ.Κ.Ε.Σ
Δήμαρχο Σίφνου
Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας προσκαλώ σε δια περιφοράς συνεδρίαση την Τετάρτη 24
Νοεμβρίου 2021 και έως ώρα 11:00 π.μ., σχετικά με το παρακάτω θέμα:

1. Εξουσιοδότηση στην υπάλληλο της ΔΗΚΕΣ κ. Σοφία Κατζηλιέρη, για τις
συναλλαγές της ΔΗ.Κ.Ε.Σ. με τις συνεργαζόμενες τράπεζες είτε στα
καταστήματα είτε ηλεκτρονικά.

Για τη ΔΗ.Κ.Ε.Σ.

Η Πρόεδρος 

Ευαγγελία Ατσόνιου