Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 1, της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ. Α΄ 55/11.03.2020), σας προσκαλώ την 9η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη, έως τις  11:00, σε τακτική,  διά περιφοράς, συνεδρίαση, με θέματα:

 

  1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την 9η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Σίφνου οικονομικού έτους 2020, ύστερα από απόφαση – εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Δήμαρχος & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Μαρία Εμμ. Ναδάλη)
  2. Έκδοση απόφασης για τη μίσθωση κατοικίας για τη φιλοξενία της παιδιάτρου (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Δήμαρχος Μαρία Εμμ. Ναδάλη)

 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου

 

ΧΡΥΣΙΝΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ