Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 1, της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ. Α΄ 55/11.03.2020), σας προσκαλώ την 22η Μαΐου 2020, ημέρα Παρασκευή ως τις 18:00, στη διά περιφοράς έκδοση απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τη 2η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Σίφνου οικονομικού έτους 2020, ύστερα από την υπ’ αρ. 56/2020 απόφαση – εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου Μαρία Εμμ. Ναδάλη & ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας – Ανακύκλωσης Αντώνης Φραντζής)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου

ΧΡΥΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ