Μετά την έκδοση της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 68/20-03-2020) και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 37, παρ. 2, αυτής, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 1, της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ. Α΄ 55/11.03.2020), σας προσκαλώ την 14η Μαρτίου, ημέρα Κυριακή έως τις 21:00, στη διά περιφοράς λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 

  1. Ανάθεση σε δικηγόρο του χειρισμού της υπόθεσης της αγωγής εναντίον του ΔΛΤ Σίφνου με αρ. κατάθεσης δικόγραφου 10/2020 και της εκπροσώπησης του Ταμείου ενώπιον του Ειρηνοδικείου Μήλου.
  2. Ανάθεση σε δικηγόρο του χειρισμού της υπόθεσης της αγωγής εναντίον του ΔΛΤ Σίφνου με αρ. κατάθεσης δικόγραφου 11/2020 και της εκπροσώπησης του Ταμείου ενώπιον του Ειρηνοδικείου Μήλου.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Λ.Τ Σίφνου

 

Διαμαντής Απόστολος