Σας προσκαλώ σε δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 69 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α΄/7.6.2010) και 96 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114 Α΄/8.6.2006), που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στην Απολλωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Κώστας Κορωναίος», στις  10 Ιανουαρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου για εκκρεμότητες στους ισολογισμούς και στα αποτελέσματα χρήσης 2014 – 2018 (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Δήμαρχος Μαρία Ναδάλη)
  2. Έκδοση απόφασης σχετικά με τη διαδικασία τακτοποίησης ισολογισμών – αποτελεσμάτων χρήσης 2014 – 2018  (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Νικόλαος Χρυσίνης)
  3. Έκδοση απόφασης σχετικά με τη διαδικασία ορισμού ορκωτού ελεγκτή για τον έλεγχο των ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης 2014 – 2018 (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Νικόλαος Χρυσίνης)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου

ΧΡΥΣΙΝΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ