Σας προσκαλώ σε δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 69 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α΄/7.6.2010) και 96 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114 Α΄/8.6.2006), που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στην Απολλωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Κώστας Κορωναίος», στις  17 Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 μ.μ, για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Τροποποίηση της υπ’ αρ. 5/2020 απόφασης  του ΔΣ ως προς το ποσό που αφορά στις ιδιωτικές συνδέσεις του δικτύου αποχέτευσης του έργου : «Δίκτυα Αποχέτευσης Απολλωνίας-Αρτεμώνα Δήμου Σίφνου»   (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιδήμαρχος κ.Γεωργούλης Γεώργιος)
  2. Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής Προμηθειών για το Οικονομικό Έτος 2020 (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιδήμαρχος κ.Γεωργούλης Γεώργιος)
  3. Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης Παραλαβής Υπηρεσιών και Εργασιών για το Οικονομικό Έτος 2020  (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιδήμαρχος κ. Γεωργούλης  Γεώργιος)
  4. Ορισμός μελών επιτροπής χαρακτηρισμού παραλιών περιοχών Ν. Σίφνου ως πολυσύχναστων, μετά το υπ’ αρ. 2131.16/72/2020 έγγραφο του Λιμενικού Σταθμού Σίφνου   (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρυσίνης Νικόλαος ) 
  5. Υποβολή αιτήματος στο δασονομείο Μήλου για έγκριση διάνοιξης δρόμου για την εξυπηρέτηση του χώρου της σταβλικής εγκατάστασης ανεπιτήρητων ζώων του Δήμου Σίφνου (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιδήμαρχος κ. Ζαμπέλης Δημήτριος)
  6. Ορισμός μελών του Δήμου Σίφνου στην κοινή επιτροπή Περιφέρειας Ν.Αιγαίου και Δήμου Σίφνου για το πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών  (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιδήμαρχος κ. Ζαμπέλης Δημήτριος)
  7. Σχετικά με την ένσταση του εργολάβου καθαριότητας κ.Καιρίδη κατά της 267/2019 απόφασης του Δ.Σ. Σίφνου   (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιδήμαρχος κ.Γεωργούλης Γεώργιος)
  8. Σχετικά με το αίτημα του κ.Ζαφείρη Βάλβη για γνωμοδότηση έγκρισης γραμμής δόμησης επί διαμορφωμένης οικοδομικής γραμμής   (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Πρόεδρος του ΔΣ κ.Χρυσίνης Νικόλαος)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΧΡΥΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ