Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 1, της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ. Α΄ 55/11.03.2020), σας προσκαλώ την 8η Μαρτίου 2021, ημέρα Δευτέρα, στις 14:30, σε κατεπείγουσα, διά περιφοράς συνεδρίαση, με θέμα:

 

  • Έκδοση ψηφίσματος, μετά τη θλιβερή είδηση του θανάτου του Ευστράτιου Βασσάλου

 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου

 

 

ΧΡΥΣΙΝΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ