Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 1, της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ. Α΄ 55/11.03.2020), σας προσκαλώ την 26η Οκτωβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα, έως τις 10:30, σε κατεπείγουσα διά περιφοράς συνεδρίαση, με θέμα:

– Συμμετοχή του Δήμου Σίφνου στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Ταμείου Παρακαταθηκών και

Δανείων «Επιχορήγηση μελετών ωρίμανσης έργων των ΟΤΑ»

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Χρυσίνης Νικόλαος