Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 1, της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ. Α΄ 55/11.03.2020), σας προσκαλώ την 21η Μαΐου 2020, ημέρα Πέμπτη, στις 12:00, σε κατεπείγουσα συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης, για την έκδοση  απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

  • Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τη 2η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020

H Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου

Μαρία Εμμ. Ναδάλη