Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 1, της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ. Α΄ 55/11.03.2020), καθώς και την  υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/144/οικ.2605/11-02-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού – 32η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ» (Α.Δ.Α.: 9ΣΦΕ46ΜΤΛ6-ΞΑ4),

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΩ

σε κατεπείγουσα, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίαση, την 23η Ιουνίου 2021, ημέρα Τετάρτη, στις 14:30, για την έκδοση απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 

Υποβολή πρότασης του Δήμου Σίφνου σε πρόσκληση της  ΜΟΔ ΑΕ, στο πλαίσιο της πιλοτικής εφαρμογής:  “Ωρίμανση έργων φορέων με αδυναμίες”

 

 

H Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου

 

ΜΑΡΙΑ ΕΜΜ. ΝΑΔΑΛΗ