Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 1, της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ. Α΄ 55/11.03.2020), σας προσκαλώ την 29η Μαΐου 2020, ημέρα Παρασκευή, στις 11:30, σε κατεπείγουσα, διά περιφοράς συνεδρίαση, με θέμα:

  • Έκδοση ψηφίσματος, μετά τη θλιβερή  είδηση του θανάτου του Νικολάου Γ. Προμπονά    

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου
ΧΡΥΣΙΝΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ