ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                   Σίφνος, 17-05-2021

ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ                                                                                                                           Αρ. Πρωτ.: -2939-

Ταχ. Δ/νση: 84003 Σίφνος

Πληροφορίες:

Τ.Τ.Υ.Δ.Π.

Γεώργιος Κ. Γεωργούλης (Αντιδήμαρχος)

Τηλέφωνο: 2284360309 – 6984617653

 

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Σας ενημερώνουμε ότι ο Δήμος Σίφνου σκοπεύει να προβεί στην ανάθεση της υπηρεσίας βελτίωσης και αποκατάστασης των όρμων «Χρυσοπηγή», «Βαθύ», «Σεράλια» και «Βρουλίδια». Η κατακύρωση της υπηρεσίας θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Οι απαιτούμενες εργασίες περιλαμβάνουν τον καθαρισμό και την εξομάλυνση της επιφάνειας και την απομάκρυνση φερτών υλικών που έχουν συσσωρευτεί.

Η οικονομική προσφορά θα αναφέρεται στο κόστος των εργασιών συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και θα πρέπει να είναι ενυπόγραφη και με τα στοιχεία της επιχείρησης (Επωνυμία, Διεύθυνση, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.). Μαζί, απαιτείται η προσκόμιση των εξής σχετικών δικαιολογητικών εγγράφων συμμετοχής, σε ισχύ: Ασφαλιστική ενημερότητα, Φορολογική ενημερότητα και Υπεύθυνη Δήλωση Ποινικού Μητρώου.

Οι προσφορές μπορούν να αποσταλούν ηλεκτρονικά:

  • στο πρωτόκολλο του Δήμου Σίφνου: m.sardi@sifnos.gr
  • στο email: s.atsonios@sifnos.gr

Περαιτέρω διευκρινίσεις για το αντικείμενο της υπηρεσίας μπορούν να δοθούν από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών, Δόμησης και Περιβάλλοντος.

Η παραπάνω δαπάνη θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Δήμου Σίφνου, οικονομικού έτους 2021, και συγκεκριμένα από τον Κ.Α.: 30.6262.0004 με τίτλο «Βελτιώσεις – Αποκαταστάσεις όρμων (Χρυσοπηγή – Βαθύ – Σεράλια – Βρουλίδια)». Για το σκοπό αυτό έχει εκδοθεί το υπ’ αρ. πρωτ.: 2739/11-05-2021 Πρωτογενές Αίτημα του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, Δόμησης και Περιβάλλοντος (με ΑΔΑΜ: 21REQ008581464), το οποίο έχει εγκριθεί από την υπ’ αρ. πρωτ.: 2759/11-05-2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 180/2021 (με ΑΔΑ: 97Α2Ω1Τ-ΤΑ6 και ΑΔΑΜ: 21REQ008587603).

 

Ο Αντιδήμαρχος Σίφνου

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ