ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.Σ.

24-03-2021      

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 1η 2021

ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡ. ΑΠΟΦ ΑΔΑ
1ο Οικονομικός Απολογισμός Εσόδων-Εξόδων 2021

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία

1  

ΨΚΠΜΟΡΙΘ-ΩΦΧ

2ο Απολογισμός Πεπραγμένων 2021

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία

2 ΩΙΡΡΟΡΙΘ-ΓΓΡ
3ο Προγραμματισμός προσλήψεων εποχικού προσωπικού  ΔΗΚΕΣ

Εγκρίθηκε ομόφωνα ο προγραμματισμός προσλήψεων (1) ενός οδηγού λεωφορείου Δ.Ε. για 4 μήνες, (2) δύο υπαλλήλων γραφείου Δ.Ε. για δύο μήνες και (2) δύο εισπρακτόρων λεωφορείου Δ.Ε. για δύο μήνες

3  

9ΟΤΥΟΡΙΘ-ΑΗΥ

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

   ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΤΣΟΝΙΟΥ