ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η ΔΗ.Κ.Ε.Σ. προτίθεται να προμηθευτεί τα κατωτέρω είδη:

Σύστημα μηχανοργάνωσης για έκδοση ηλεκτρονικού τιμολογίου

 

Για το λόγο αυτό παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική οικονομική προσφορά με σφραγίδα της εταιρίας σας και υπογραφή.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 15/6/2021

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών : 22/6/2021

Η προσφορά θα κατατεθεί στην Ελληνική γλώσσα (πάνω αριστερά, στις πληροφορίες).

Χρόνος ισχύος προσφοράς: Να αναγράφεται επί της προσφοράς.

Στο έντυπο της προσφοράς θα πρέπει να υπάρχουν τα στοιχεία της επιχείρησης, σφραγίδα και υπογραφή.

Η τιμή προσφοράς να είναι σε ΕΥΡΩ και να αναφέρεται εάν συμπεριλαμβάνει ΦΠΑ ή όχι.

 

Για τη ΔΗ.Κ.Ε.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΤΣΟΝΙΟΥ