ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΣΟΧ1/2021 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ
(ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 2954/18-05-2021, Α.Δ.Α. ΨΘΤΗΩ1Τ-4ΦΔ)

Αναλυτικά οι πίνακες 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ

ΣΟΧ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΣΟΧ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 2

ΣΟΧ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 3

ΣΟΧ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 4