ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  ΣΙΦΝΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 25η / 26.10.2020

ΘΕΜΑ                                                                                                         ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΑΡ. ΑΠΟΦ.
1ο  Συμμετοχή του Δήμου Σίφνου στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων «Επιχορήγηση   μελετών ωρίμανσης έργων των ΟΤΑ»

Εγκρίνεται ομόφωνα :

Η συμμετοχή του Δήμου Σίφνου στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων «Επιχορήγηση μελετών ωρίμανσης έργων των ΟΤΑ» και η υποβολή Τεχνικών Δελτίων για την ωρίμανση μελετών των έργων με τίτλο: «Κατασκευή αγωγού μεταφοράς νερού από τη δεξαμενή “Αγίου Μερκουρίου” προς τον οικισμό Χερρονήσου Σίφνου» με προϋπολογισμό 31.090,33 ευρώ (συμπ/νου ΦΠΑ) και «Αναβάθμιση οδοφωτισμού οικισμού Κάστρου και αρχιτεκτονικός φωτισμός ανάδειξης των τειχών του μεσαιωνικού κάστρου» με προϋπολογισμό 7.059,41 € ευρώ (συμπ/νου ΦΠΑ).

Ο ορισμός  της Δημάρχου ως εκπροσώπου του Δήμου  για την υπογραφή και υποβολή του σχετικού Τεχνικού Δελτίου και των εγγράφων που απαιτούνται από την Πρόσκληση.

175

                                                                                                                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                                           ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                                                                                                   ΧΡΥΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ