ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

18-06-2020 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 5η

ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΡ. ΑΠΟΦ

ΑΔΑ

1ο

Αξιολόγηση προσφορών ανακατασκευής ιστοσελίδας

Αναβλήθηκε για επόμενη συνεδρίαση

10

 

Δ.Υ.

2ο

Πρόσληψη εποχιακού προσωπικού

Αποφασίστηκε ομόφωνα η έναρξη της διαδικασίας για πρόσληψη 4 ατόμων

11

 

ΨΞΨ3ΟΡΙΘ-ΨΚΞ

1ο

Αναμόρφωση οικονομικού προϋπολογισμού

Αποφασίστηκε ομόφωνα η προσθήκη κωδικού εσόδων «Δωρεές» και η ταυτόχρονη αύξηση του κωδικού εξόδων «Πολιτιστικές Δραστηριότητες» καθώς και η πίστωση και των δύο κωδικών με το ποσό των 1.600 ευρώ

12

 

6Ν0ΤΟΡΙΘ-Χ4Ρ

.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΤΣΟΝΙΟΥ

.