ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

05-06-2020 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 4η

ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡ. ΑΠΟΦ ΑΔΑ
1ο Έγκριση προδιαγραφών ανακατασκευής ιστοσελίδας sifnos.gr

Εγκρίθηκε ομόφωνα

9 ΩΝΖΘΟΡΙΘ-Φ08

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΤΣΟΝΙΟΥ