ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  ΣΙΦΝΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ   ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 28η  ( 9.12.2020 )

ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡ. ΑΠΟΦ.
1ο Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την 9η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Σίφνου οικονομικού έτους 2020, ύστερα από απόφαση – εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής

Εγκρίνεται ομόφωνα η 9η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Σίφνου οικονομικού έτους 2020. Οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.Πολενάκης Θεόδωρος και κ. Ραφελέτος Ιωάννης ψήφισαν θετικά την αναμόρφωση  με το ευεργέτημα της απογραφής.

201
2ο Έκδοση απόφασης για τη μίσθωση κατοικίας για τη φιλοξενία της παιδιάτρου 

Ø   Εγκρίνεται ομόφωνα η κάλυψη της δαπάνης για τη μίσθωση κατοικίας για τη φιλοξενία της παιδιάτρου.

202

                                                                                                          

                                                                                                                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                                           ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                                                                                                   ΧΡΥΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ