ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΙΦΝΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 11 / 22-05-2020

ΘΕΜΑ                                                                                                        ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝΑΡ. ΑΠΟΦ.
1ο Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τη 2η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Σίφνου οικονομικού έτους 2020, ύστερα από την υπ’ αρ. 56/2020 απόφαση – εισήγηση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕγκρίνεται ομόφωνα η 2η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Σίφνου οικονομικού έτους 2020. Οι δημοτικοί σύμβουλοι κα Θεολόγου-Βλαχουτσάκου Φραγκίσκα και κ. Ραφελέτος Ιωάννης ψήφισαν θετικά την αναμόρφωση  με το ευεργέτημα της απογραφής.81

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΧΡΥΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΔΣ-2250520-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΘΕΜΑΤΩΝ